0

با عرض امتنان از ضمیر جان کاظمی !

ای دل توگریه کم کن تاچشم ترنباشد
خونابه هاببندید تاکس خبرنباشد
کاری بکن دلی من تاعظمت به پشت
درپیش مهرویان دل بی ثمرنباشد
عمری بخاکساری بگذشت درخرابات
ازعمررفتهٔ من شاید اثرنباشد
ای دام مرغبازان‌رحمی بحال دل کن
مرغیست‌بی بضاعت بی بال وبرنباشد

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 9 Comments

Leave a Reply