0

باتو خواهم بود من تا روزگاران امید
ای نگاهت سبزتر از سبزه زاران امید 😍😪
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 9 Comments

Leave a Reply