ای گل ترا بهار جوانی خزان مباد
احمد ظاهر عزیز هنرمند حنجره طلایی 💚
مرد نمیرد به مرگ مرگ از او نام جست
نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
Suhail Yousef ❤️تقدیم سهیل جان که این شعر زیبا را کمنت نموده بودند.
·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply