ای قوم به حج رفته کجاید کجاید
معشوق همین جاست بیاید بیایدSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

  • Suhail Yousef says:

    در قصد شما دیدن آن خانه جان است
    اول رخ آیینه به صیقل بزداید
    🖤💛💚💙💜🧡

Leave a Reply