0

ای خوشا که همچون گل در کنار من باشی
با نگاه جانسوزت وه چه کامرانی هاست
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 8 Comments

Leave a Reply