0

ای خدا ای نقش بند جان و تن_با تو این شوریده دارد یک سخن_فتنه ها بینم در این دیر کهن_فتنه ها در خلوت و در انجمن_شرق را کن از وجودش استوار_صبح فردا از گریبانش بر آرSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 41 Comments

Leave a Reply