0

ای بُلُبلِ خوش الحان
یکی از پیروان سبک احمد ظاهر حدود 35 سال قبل زمان که همکار رادیو تلویزیون ملی افغانستان بودند به تعداد 5 آهنگ از احمد ظاهر جان به اصطلاح عامیانه ( لبسنگ ) یا اجرا نمودند که یکی از آنها این آهنگ میباشد و نام این شخص موفق نیز سید ظاهر خوشبین میباشد !


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply