این عکس در ادامه عکس های دیګر برداشته شده دو هفته قبل از ثبت ویدیویی لیلی جان در تلویزیون ملی ، بعد از شهادت احمد ظاهر این عکس طور ساختګی با شبنم ظاهر ایدیت شده بود که اصلا مکمل ان این میباشد.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply