0

انجینیر بریالی حمیدی, مالک استدیوی موزیک سنتر
استدیوی که از احمد ظاهر شش کست زبردست ظبط تاریخ موسیقی کرد!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • Ahmad Tahiri Pjr says:

  واقعن ضبط های موزیک سنتر
  از بهترین های احمد ظاهر است
  با کیفیت عالی ضبط شده.

 • Naseer Ahmad Naseer says:

  احمد ظاهر شهید پنج کست از سنتر موزیک به دست رس ما است اول کست عاشق رویت من دوم نیش گژدم سوم با ستاره ها چهارم لیلی لیلی جان پنجم توبامنی کمپوز ترانه ساز است ششم کدام کست است مه نمیفامم معلومات بدهد ؟

 • Haroon Intzar says:

  احمد ظاهر جان تمام ثپت آهنگ هایش عالی اس و قابل قبول اس
  باز این ششم موزیک سنتر زیبا ترین اس

 • Eshaq Anoosh says:

  در پناه رحمت خدا باشند..

 • Mohammad Amini says:

  شش کست نیست پنج کست از موزیک سنتز بود

Leave a Reply