انا لله و انا الیه راجعون.
ستار جفایی نیز از میان ما رفت.
ستار جفایی تحصیلات عالی اش را
در تیاتر و سینما
در«پونه» هندوستان به سر رسانده بود
وی در زمانش از نخبگان و پــرآوازگان هنر افغانستان بود
در انتخاب نمایشنامه ها چه از نویسندگان خارجی
و چه داخلی سعی می کرد چیزی را برگزیند
که برای مردم نو باشد و خود نیز ذوق دگرگونه آفرینی
خویش را در آن بیازماید.
به همین خاطر بود که توانست
جماعت جدیدی بر هوا خواهان هنر تیاتر بیافزاید.
ستار جفایی خوش ذوق بود، کوشا بود
و تشنه دستیابی به آثار بلند اندیشانه.
هم او بود که برای اولین بار
به خاطر جنحال وکمی وقت برای دیکور صحنه
به همکاری مرحوم سیدمقدس نگاه
دست به ابتکار جالبی زد:
صحنه ها را با دراماتیک ساختن و تحرک افزایی
به گونه یی می چرخاند که فضای صحنه ها… More
Sattar Jafayi was not unemployed in America.
A glorious night in the memory of Ninevaz and Master Hashim.
Celebrated, Master Zealand, Master Mehwish and Shahla Zealand.
Invited Ra for more lights that night.
And made it a very memorable event.
Great work and other important projects were also thinking about it.
But badness didn’t give him a chance for years.
Sattar Jafayi in pureness and kindness among friends.
He was very famous.
I will shorten the words, in the future
God willing, again from this hardworking artist
And I will write good deeds and beautifully thinking.
Now I said one out of a thousand.
May his memory be remembered forever. In the photo:
Sattar Jafayi with long beard and glasses
It is seen in the middle. This too will pass. ·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 19 Comments

Leave a Reply