اناسر خانم: از شاغلی احمد ظاهر خواهش میکنیم تا آهنگ مقبول پشتو که متله{مطلع} اش است[اوبه درته راوړم] ره بخوانن و به احساسات گرم حاضرین محترم پاسخ ارایه کنند و از تشویق شما علاقه مندان تشکر!
احمد ظاهر: ههههههه دوستای عزیز میخوانممممم!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply