اظهار سپاس از ولی جان اشپاری مسئوول استدیوی آریاناموزیک که این قطعه موزیک را که از کوالیتی خوب برخوردار است و محصول کار خودشان است در اختیار من قرار داده است .

گیتار : فرید بختیار
تبله : استاد ولی
رباب : ظاهر توکل
ساکسفون : استاد اسمعیل اعظمی
زنگ : نعیم ننگیالی
ترمپت : استاد ننگیالی
کیبورد : مسحور جمال
فلوت : استاد ناله
درم : چترام
ثبت : استدیوی آریانا ، ولی اشپاری سال 1975 كابل
تهیه و ترتیب ویدیو : نسیم آریانفرSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply