0

از کاکا کبیر جان دلیری جهان سپاس بخاطر عکس سلطان قلبها الماس شرق که برایم بطور یادگاری تحفه دادند از خداوند برای ایشان صحت سلامتی و موفقیت های مزید آرزو دارم.Kabir Deliri
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply