از صفحه ولی جان اشپاری تشکر این عکس نیز سال های قبل مکمل از جانب شمس الدین جان شهابی به نشر رسید در کنار احمد ظاهر جان
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 9 Comments

Leave a Reply