0

از راست به چپ حيدر جان ( كاكو ) احمدظاهر ، سيد جعفر، و رفيق جان
( تٓپٓهء پغمان افغانستان !
عكاسى توسط خودم ! هـوا ابر آلود بود !
دوستانِ نزديكِ ما عبارت بودند از:
حيدر جان( مشهـور به كاكو ) سيد عبدُالواسِع، يوسُف جانِ نصرِى ، هـاشم جانِ ( سنجٓر ) زرغون جانِ ( ناشِر) و عنايتُ الرّحمان جان ًِ پوپٓل
بودند !
كه حيدرجانِ( كاكو ) در مملكتِ دنمارك و زرغون جانِ ( ناشِر ) در آمريكا در ايا لتِ كاليفورنيا در شهرِ بركِلى پدرود حيات گُفتند، روح شان شاد ويادِ ايشان برايم هـميشه گِرامى باد !
سيد عبدُالواسع جان در ايالت ورجينيا آمريكا، يوسُف جانِ نصرى در ايالتِ پنسِلوانيا آمريكا ، و هـاشم جانِ سنجر در آستراليا ، وعنايت الرحمان جانِ پوپل در مملكِت آلمان در شهـرِ هـامبورك زندگى دارند!
كه اُميد وارم زنددگِى… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply