0

از اصیل جان حریر تشکر که به صفحه تصاویر احمد ظاهر جان این عکس زیبا را رسامی نموده, فرستاده اند .
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply