0

از اثر حنیف شبگرد که عکس احمد ظاهر را چنین تهیه نمودند !


امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم
·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 11 Comments

Leave a Reply