احمد ظاهر #سلطان قلبها #صدای دلها# هنر مند فراموش نا شدنی # افغانستان #کابل# کابلی#جماعت#اسماعیلی#

source

Nabila Akbari

Author Nabila Akbari

More posts by Nabila Akbari

Join the discussion One Comment

Leave a Reply