کیست در شهر که از دست غـمـت داد نداشت
هیچکس همچو تـو بـیـدادگـری یــــــــاد نداشت
هـرکَس بـه تـو مـیـگـفـت زیــبــــــــــــــای مهــرو
حال ز دست تو کَس نیست که یک داغ نداشت
کیست در شهر که از دست غـمـت داد نداشت
هیچکس همچو تـو بـیـدادگـری یــــــــاد نداشت
گـوش فـــــریـاد شنـو نیست خــــدایــا در شهــر
ورنه از دست تـو کَس نیست که فـریـاد نداشت
کیست در شهر که از دست غـمـت داد نداشت
هیچکس همچو تـو بـیـدادگـری یــــــــاد نداشت

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 10 Comments

Leave a Reply