0

احمد ظاهر و توریستان روسی: اینجا هوتل سپوژمی بند قرغه است که در حین کانسرت ازینها خواهش کرد تا بروی استیج بیایند و این خارجیان آمدند و چند آهنگ روسی را زمزمه کردند .
– نوت عکس اصلی و مکمل در بیست چهار جوزا این سال به نشر میرسد چون کسی که این عکس را نشر نموده بود عکس بقیه به اصطلاح چیره گردیده بود و مکمل آنرا بخیر نشر مینماییم !Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply