0

احمد ظاهر و احمد ولید اعتمادی زمانیکه احمد ظاهر در تلویزیون ملی اهنگ لیلی جان را ظبط ننموده بود !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply