0این آهنگ را “عاشق شده یی ایدل” با رُباب سروده است.

source

Asmatullah Nayebkheil

Author Asmatullah Nayebkheil

More posts by Asmatullah Nayebkheil

Join the discussion 24 Comments

Leave a Reply