شبهای روشن، تنها نشینیم استاد خلیلی

شبهای روشن، تنها نشینیم
در پهلوی هم، در نور مهتاب
تا باد خیزد، نالنده از کوه
تا نور افتد، لرزنده بر آب
در کوه پیچد، دلکش صدایی
از دور آید، گلبانگ نایی
غم های دل را با هم بگوییم
من با نیازی، تو با ادایی
زین آب خندان، آیینه بندم
تا صبح بینی، روی چو ماهت
از شاخ سنبل، شب شانه سازم
تا برفشانی موی سیاهت
این خلوت عشق، این شام زیبا
این لرزش موج، این رقص اختر
من دیده پرخون، تو گـُل به دامن
من شعر برلب، تو شور برسر
باد بهاران، از بعد مردن
بر تربت من، زین گـُل بکاری
ای ابر نیسان، بر مدفن من
در پای این کوه، اشکی بباری
با نالۀ زار، با صوت محزون
بر روی آن قبر، بلبل، تو هم باز
چندان بنالی، کاندر دل خاک
از نالۀ تو، نالم به آواز

source

HD OLD SONGS

Author HD OLD SONGS

More posts by HD OLD SONGS

Join the discussion One Comment

  • این آهنگ از آلبوم اول موزیک سنتز است، نه از افغان موزیک . لطف کنید و این اشتبا را درست کنید. از آلبوم عاشق رویت

Leave a Reply