احمد ظاهر اسطوره تکرار نشدنی متعلق به تمام مردم کشور است. زنجیر های اسارت را از اطراف تمام آثارش باز کنیم و این صدای جاودان و سلطان صدا را در یک محدوده کوچک منحصر نسازیم.

source

Ahmad Zahir 33

Author Ahmad Zahir 33

More posts by Ahmad Zahir 33

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply