احمد ظاهر د جمهوریت په لومړیو ورځو کښی د افغانستان په راډیو کښی څه د پاسه ۴۰ کاله د مخه ( مبارک مبارک جمهوری ما مبارک -او- تل دی وی نصیب ملی وحدت او سعادت زمونږ دا جمهوریت زمونږ) تر نوم خپلی سندری ثبت کړی! د احمد ظاهر او اعلیحضرت شهید سردار محمد داود خان ارواح دی ښاد وی یاد یی تل پاتی دي
آدمین- م.خالد ببرکزی ځدراڼ!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply