0احمدظاهر البوم ۱۲
دوستت دارم همیشه همیشه
عاشق تر از من کجا پیدا میشه
کاکل تو پریشه پریشه
وقتی که کوتاه می کنی زیبا میشه
همیشه همیشه
عاشق زارت منم مونس یارت منم
گر مرا ایلا کنی دلبر من میزنم
مانند فرهاد خود مه به تیشه
عاشق تر از من کجا پیدا میشه
همره من رنگ مزن با من گپ از جنگ نزن
من دل نازک دارم به شیشه ام سنگ نزن
قلب من است دلبر من چوشیشه
عاشق تر از من کجا پیدا میشه
شاخه شمشاد من تو هستی بنیاد من
تا دم مردن تو کی میروی از یاد من
کرده به دل عشق تو شاخ و ریشه
عاشق تر از من کجا پیدا میشه
نمیشه نمیشه

source

گل بادام

Author گل بادام

More posts by گل بادام

Join the discussion 49 Comments

Leave a Reply