0دلت میخواست بـــرای تو خــــود را فـــدایی کنم
همیشه احساس کمـــی و بینــــــــوایی کنــــــــــم
دلت میخواد غرور مـــن جام دو دستت باشــــــد
وقتی کــه فریاد میــزنی من بی صـــدایی کنـــــم
حس میکنـــم خسته ام عزیــز خود خـــواه مــــن
نگـــذار که جـــدا شود راه تــــو و راه مـــــــــن
دلت میخواد کوه باشی دلت میخواست کاه باشــم
تــــو بر سر زبان و من قصهء کوتـــــاه بــاشــم
کاشکی میشـــد ترک تو و این آشنــایی کنـــــــم
به خـــاطرات پشت ســــر بی اعتنـــایی کنـــــم
دلت میخواد دلهره سلیش در توی قلبــم باشـــــد
همیشه وحشت از زمـــان هــای جــدایی کنــــم

source

گل بادام

Author گل بادام

More posts by گل بادام

Join the discussion 19 Comments

Leave a Reply