آهنگساز: شنکر جایکیشان
از فلم: آواره سال 1952 به آواز لتا
سرودۀ:

از دستت فغان فغان دارم
قلب خون چکان چکان دارم
فرحتم را نه دیده بهاری
من بنالم چو بلبل زاری
صد تیر عشق تو ای دلبر
من به دل نهان نهان دارم
ای پری رو تو بشنو فغانم
گرچه پیرم به عشقت جوانم
صد تیر عشق تو ای دلبر
من به دل نهان نهان دارم

source

Asmatullah Nayebkheil

Author Asmatullah Nayebkheil

More posts by Asmatullah Nayebkheil

Join the discussion 17 Comments

Leave a Reply