0

احمد ظاهر در ریاست افغان فلم
این رول فلم عکس های دیګر نیز دارد که تا اکنون نشر نشده
عکاس: عبدالقادر طاهری, کارمند افغان فلم وقت!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 30 Comments

Leave a Reply