تو با منی تو با منی تو با منی
چو روح من چو قلب من تو در تنی
ای دور ای محال در عالم خیال
تو با منی تو با منی تو با منی
شبانگاهان که بر یاد تو من آهنگ نیسازم
نهفته راز عشق تو میان پروهء سازم
ای دور ای محال در عالم خیال
تو با منی تو با منی تو با منی
چو روح من چو قلب من تو در تنی
ز شور عشق تو پرد سراپای وجود من
سرل پای وجود من تمام تار و پود من
ای دور ای محال در عالم خیال
تو با منی تو با منی تو با منی
چو روح من چو قلب من تو در تنی

source

pabapa music

Author pabapa music

More posts by pabapa music

Leave a Reply