0بخدا تنگست دلم تنگست دلم

نه او آتش میگیرد نه زغم آب می شود

مگر از سنگ است دلم

سنگست دلم سنگست دلم

پس آن چشم سیاه پس آن رنگ لبان

پس یک رنگی تو پس آن سادگی ها

پس پنهان دیدنت پس طرز سخنت

ای گل تازه و تر پس عطر بدنت

پس آن طرز نگاه پس آن ناز و ادا

پس گفتار خوشت آهنگ صدا

source

گل بادام

Author گل بادام

More posts by گل بادام

Join the discussion 50 Comments

Leave a Reply