احمد ظاهر با ذلیخا ” عمر یفتلی ”
احتمالا عکس در آغازین دهه چهل گرفته شده و احمدظاهر در این زمان صنف نهم مکتب بوده .
عکسبردار ابراهیم ” حارث ” دوست و صنفی احمدظاهر.
عکس ارسالی: ارجم عبدالکریم از تاجکستان .
کاپی # سرود و تصاویر احمد ظاهر
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply