0

احمد ظاهر الماس شرق
Edited And Presented By: Nasir Naziri
Song # 20
ترا صد بار گفتم که غلامت من
همین کافی نیست؟
فدای یک سلامت، یک کلامت من
همین کافی نیست؟
نوشتم پخش کردم، مهر ماندم، دست بی گفتار
حیاتم را، مماتم را بنامت من
همین کافی نیست؟
اگر چه اقتدای عاشقان در عشق هر رنگ است
ولی با نام تو من اقتدا کردم
همین کافی نیست؟


احمد ظاهر الماس شرق
Edited And Presented By: Nasir Naziri
Song # 20
ترا صد بار گفتم که غلامت من
همین کافی نیست؟
فدای یک سلامت، یک کلامت من
همین کافی نیست؟
نوشتم پخش کردم، مهر ماندم، دست بی گفتار
حیاتم را، مماتم را بنامت من
همین کافی نیست؟
اگر چه اقتدای عاشقان در عشق هر رنگ است
ولی با نام تو من اقتدا کردم
همین کافی نیست؟
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 7 Comments

Leave a Reply