0

احمد ظاهر الماس شرق.(رادیویی) ای جان من اسیرت
ترتیب ویدیو: نصیر نذیری بهار ویدیو
Song # 114
ای جان من اسیــرت ای عمر من فــدایت
عمــرم به آخر آمد بی لعل جــــان فـزایت

تو میروی خرامان من با دو چشم گریـــان
آشفته و پــریشان چــون کاکل از قفــــایت

نی بخت آنکه یک شب دستم کشد به زلفت
نی پای آنکه روزی بگــریزم از جفــــایتSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply