چشم سیاه داری قــربانت شــوم مــن
خانه کجـــا داری مهمانت شــوم مـن
زلف سیــه داری قــربانت شــوم من
خانـــه کجا داری مهمــانت شوم مـن
ســـرت عاشق شــدم رویته قربان
گـــرفتار تو ام مــــویتــه قـربــان
هزاران راز دل نا گفتـــه گفتــــی
دو چشمان سخن گــویته قـربـــان
اگـــر یار مــــرا دیدی به خلـوت
بگــو ای بیوفا ای بی مــــــروت
گــریبان راز دستت چاک کــردم
نخواهم دوخت تــــا روز قیـامت

source

گل بادام

Author گل بادام

More posts by گل بادام

Join the discussion 10 Comments

Leave a Reply