گرچه مستیم و خرابیم
گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر

گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر

مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه غم
من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر

از تو زیبا صنم این قدر جفا زیبا نیست
گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر

گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر

source

گل بادام

Author گل بادام

More posts by گل بادام

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply