0

إهدائ عكس سلطان قلبها شهيد احمد ظاهر جان, هنرمند محبوب راديو افغانستان و عكس اولين رييس جمهور جمهورئ اسلامی افغانستان شهید سردار محمد داوود خان فقید به آرشیف ارگ جمهورئ إسلامي افغانستان در ارگ رياست جمهورى.
ابراز تشكر از هيات و مسولين آرشيف ارگ !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 3 Comments

  • Sardar Kbl says:

    واقعاً دو تصویر نایاب از دو ابرمردتاریخ. یکی درعرصه سیاست وزمامداری دیگر درعرصه هنر وموسیقی روح هردو ابرمرد شاد. وعمرطولانی نصیب خالدجان وطندوست فرهنگ دوست.

  • Pashtoon Bahar says:

    ابتکار عالی دو تصویر نایاب که هرگز فراموش ما نمی‌شود روح هر دو ابر مرد تاریخ شاد باشد

  • Ashparie Wali says:

    Thank you for doing such an amazing work!

Leave a Reply