0

آواز مجله, د افغانستان د ملې را‌‌‌‌‌‌ډيو ټلویزیون خپروندیه ارګان۱۳۶۰
ځانګړې مننه: Khalid Babrakzai Zadran


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply