0آهنگ مرحوم احمد ظاهر توسط شرافت پروانی آهسته آهسته – Sharafat Parwani Ahmad Zahir

شرافت پروانی
احمد ظاهر

بـــه ساغر نقل کـــرد از خـو شراب آهسته آهسته

بر آمد از پس کــــــــوه آفتــــــاب آهسته آهستــــه

فــریب روی آتشناک او خـــــوردم نـــــدانســـتــم

که خواهد خورد خونم چون کبــاب آهسته آهستـه

کبـــاب نازک دل آتش همـــــــوار میخــواهــــــد

بر آور چهــره ات را از نقـــاب آهسته آهستــــه

جـــدایی اندک اندک زهــر خود را میکند ظاهــر

که تلخ خــواهد شد در مینا گلاب آهسته آهستـــه

Sharafat Parwani
Ahmad Zahir

@Salang Jan

source

Salang Jan

Author Salang Jan

More posts by Salang Jan

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply