0


آهنگ فرانسوی از Enrico Macias
احمد ظاهر هم چنان این آهنگ را خوانده و مطلع آهنگ است
دانم چرا چشمان تو …
تهیه کلیپ : شیم رحیمی
(ادمین صفحه یاد تو کابل )
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply