0

آهنگ : احمد ظاهر
گاه در آغوش این
گاه در آغوش آن
تهیه کلیپ : شیم رحیمی
برنده مسابقه این رقص زیبا کدام خانم است ؟
توجه نمایید .


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply