مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی
تو هم ای نازنین قدر مرا نشناختی رفتی
تــــــــــو سنگیـــــن ‌دل

مرا عشق تو فارغ کرده بود از دیگران اما
تو سنگین ‌دل ز من با دیگران پرداختی رفتی
تــــــــــو سنگیـــــن ‌دل

ز چشمم رفت بی ‌او روشنایی وز پی‌اش ای اشک
تو هم زین خانه ‌ی تاریک بیرون تاختی رفتی
تــــــــــو سنگیـــــن ‌دل

مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی
تو هم ای نازنین قدر مرا نشناختی رفتی
تو سنگین ‌دل، تو سنگین ‌دل، تو سنگین ‌دل

source

Ali Nazari

Author Ali Nazari

More posts by Ali Nazari

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply