آهنگهاى احمد ظاهر جان هنوز در هر گوشه و كنار جهان حكومت ميكند( چى از خودش چى كاپى )
·

آهنگهاى احمد ظاهر جان هنوز در هر گوشه و كنار جهان حكومت ميكند( چى از خودش چى كاپى )
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

  • Farhad Suha says:

    شنيدن اين اشعار والا تنها با حنجره زيباى ظاهـر قلبهـا كيف ديگرى دارد اًواز دلرباى ظاهر جان هـنوز زنده اس و خواهـد ماند ! 😪🥀روحت شاد بلبل كابل 🌹

  • گلب الدین ایوبی says:

    حنجره طلائ زیباست

Leave a Reply