0

آرشیف خالد ببرکزی ځدراڼ
اولین سال نبود آن هنرمند فقید, و صحبت های برادر بزرگ احمد ظاهر, آصف ظاهر
VHS Cassette 📺🎞📼


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply